Algemene voorwaarden

Definities in deze algemene voorwaarden

2go4career.com:   Onderdeel van Heijens Advies en Beheer BV, Korte Bunder 11, 4741 TV Hoeven,

                                  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder

                                  nummer H20089961, de gebruiker van deze algemene voorwaarden 
Voorwaarden:         deze algemene voorwaarden van 2go4career.com
Overeenkomst:       de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2go4career.com op grond waarvan

                                   2go4career.com Dienst(en) aan Opdrachtgever ter beschikking

                                   stelt. Diensten Eén van de door 2go4career.com geëxploiteerde diensten,

                                   zoals onder meer het online plaatsen van vacatures, het verkrijgen

                                   van een Overeenkomst om toegang c.q. inzage te krijgen in de door

                                   2go4career.com aangelegde CV-database, het geven van persoonlijke

                                   coaching en training of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen

                                   en/of vergroten van persoonlijke ontwikkeling, kennis en/of 

                                   vaardigheden op het gebied van arbeid en alle andere hiermee samenhangende

                                   diensten dan wel advisering in de ruimste zin van het woord,

                                   die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere

                                   rechtshandeling in de relatie tussen 2go4career.com en Opdrachtgever
Gebruiker:                De bij 2go4career.com geregistreerde Werkzoekende, de Opdrachtgever en

                                   elk overig natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van

                                   de Diensten zoals aangeboden op de Site. 
Opdrachtgever:        De natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt gesloten en/of

                                   die van de Diensten van 2go4career.com gebruik maakt zoals

                                   onder meer aangeboden op de Site. 
Site:                           de website www.2go4career.com
Werkzoekende:       De natuurlijke persoon die haar CV online plaatst en/of anderszins van de Diensten

                                   van 2go4career.com gebruik maakt zoals aangeboden op de Site. 
Online platform:      de door 2go4career.com geboden dienstverlening op het internet waardoor

                                   werkgevers en werkzoekenden contact met elkaar leggen

                                   en/of het bieden van personal coaching en/of training.


Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. Op alle overeenkomsten met 2go4career.com en het online platform dat 2go4career.com op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. 
2. Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een overeenkomst van gebruik aan met 2go4career.com. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer H20089961 en zullen door 2go4career.com op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via de Site te raadplegen. 
3. Indien een of meerdere bepalingen of gedeelten van deze Voorwaarden of de tussen 2go4career.com en de Gebruiker gesloten overeenkomst nietig of vernietigbaar zullen worden geacht door een rechterlijke instantie, zullen deze geacht worden afscheidbaar te zijn van de overeenkomst en de geldigheid van de overige bepalingen niet aan te tasten. 
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 2go4career.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens 2go4career.com ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. 
5. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest' van deze Voorwaarden.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
8. 2go4career.com behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging middels de Site en/of e-mail. Indien Gebruiker niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen, tegen (op zijn vroegst) de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
9. Deze Voorwaarden vormen samen met de toepasselijke bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst gezamenlijk de volledige overeenkomst tussen 2go4career.com en de Gebruiker. 
10. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
1. De overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden tezamen met de overige gemaakte afspraken per elektronische inschrijving, brief, fax of e-mail.
2. De offertes en aanbiedingen die door 2go4career.com worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door 2go4career.comzowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door 2go4career.comis aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor 2go4career.combindend.
4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens 2go4career.comontlenen.
5. 2go4career.comkan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan 2go4career.com dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en blijven. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Site en de Diensten af te nemen.
2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en daarom juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van 2go4career.com. 
3. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen op de Site. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan op de Site. 
4. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever 2go4career.com toestemming deze gegevens op de Site te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van Diensten.
5. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
6. 2go4career.com behoudt zich het recht voor (de teksten van) vacatures en/of bedrijfsinformatie (waaronder mede begrepen foto- en/of videomateriaal) in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Site indien dit naar het oordeel van 2go4career.com noodzakelijk is, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding en/of restitutie. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen: 
• de vacature en/of bedrijfsinformatie is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet; 
• Opdrachtgever heeft een CV op de Site geplaatst; 
• de vacature bevat een verwijzing naar andere - niet op de Site vermelde - vacatures; 
• de vacature en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of is anderszins onrechtmatig ten opzichte van derden; 
• de vacature en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wet- en regelgeving. 
7. De door 2go4career.com verstrekte inloggegevens zijn Opdrachtgever-gebonden en niet overdraagbaar. Een inlogaccount binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever mag wel vrij worden gebruikt.
8. Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door 2go4career.com verstrekte inloggegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Opdrachtgever garandeert 2go4career.com dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. 
9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV's plaatsen op de Site. 
10. Opdrachtgever erkent dat 2go4career.com te allen tijde het recht heeft de toegang tot 2go4career.com tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Opdrachtgevers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens 2go4career.com of een derde in verband met 2go4career.com dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van 2go4career.com op schadevergoeding.
11. De Opdrachtgever kan het gebruik opzeggen op de door 2go4career.com voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting 2go4career.com dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.
12. Opdrachtgever garandeert dat de Site gebruikt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst, alle toepasselijke nationale en internationale wetten en, in het algemeen, op een verantwoordelijke manier, uitsluitend voor eigen en toelaatbare professionele doeleinden en zonder inbreuk te maken op rechten van derden.
13. Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van Werkzoekenden en/of 2go4career.com. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Werkzoekende of 2go4career.com. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database.
14. De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in dit artikel duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst

Artikel 4. Gegevens van Werkzoekenden
1. Indien Werkzoekende gebruik wenst te maken van de Site, dient Werkzoekende ervoor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn CV volledig, juist en actueel zijn. De door Werkzoekende in zijn CV verstrekte informatie dient relevant te zijn en overeen te stemmen met de doelstelling van de Site. Daarnaast garandeert Werkzoekende dat hij (wettelijk) bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Site.
2. 2go4career.com behoudt zich het recht voor de teksten van de geplaatste CV's in te korten of te wijzigen. 2go4career.com behoudt zich tevens het recht voor om CV's te verwijderen van de Site in geval de inhoud van de CV inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 5. Relatie Gebruiker-2go4career.com
1. 2go4career.com is op geen enkele wijze betrokken bij het aanbieden en vervullen van vacatures die worden vermeld op de Site. De Gebruiker erkent dat 2go4career.com probeert werkzoekenden en werkgevers/intermediairs tot elkaar te brengen. 2go4career.com is echter nimmer partij bij een eventuele arbeidsovereenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Site. 
2. 2go4career.com is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door een Gebruiker van wettelijke bepalingen zoals enige (fiscale) wet- of regelgeving
3. De Gebruiker aanvaardt dat 2go4career.com niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen.
4. 2go4career.com is verplicht om de 2go4career.com opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig Opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van 2go4career.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 6. Gebruik 2go4career.com 
1. Opdrachtgever erkent dat 2go4career.com producent is van de vacature- en CV-database van 2go4career.com in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature- en CV-database.
2. Opdrachtgever mag databestanden uit de vacature- en/of CV-database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van 2go4career.com.
3. Opdrachtgever mag databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-database openstaande vacature en alleen voorzover de databestanden uit de CV-database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature. 
4. Opdrachtgever mag de vacature- en CV-database slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, dit enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels. 
5. 2go4career.com behoudt zich het recht voor om in te grijpen wanneer Gebruiker meer databestanden uit de vacature- en/of CV-database, of delen daarvan, opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden. 
6. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van 2go4career.com. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-database op enigerlei andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. 
7. 2go4career.com behoudt zich verder het recht voor om in de in dit artikel genoemde situaties, na eerder een waarschuwing te hebben gegeven, de account van Gebruiker en de toegang van Gebruiker tot de vacaturedatabase en/of CV-database in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang te blokkeren.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst 
1. 2go4career.com is verplicht om de hem opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van 2go4career.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 2go4career.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal 2go4career.com de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. 2go4career.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan 2go4career.com de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2go4career.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2go4career.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2go4career.com zijn verstrekt, heeft 2go4career.comhet recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 2go4career.com ter beschikking heeft gesteld. 2go4career.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2go4career.com is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. 2go4career.com kan zijn adviezen zowel mondeling als schriftelijk verstrekken.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 2go4career.comgehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 2go4career.com daardoor direct of indirect ontstaan.
7. 2go4career.com zal zich bij wijze van uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals 2go4career.comin het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken

Artikel 8. Training en coaching
1. Voor zover de dienstverlening van 2go4career.combestaat uit het verzorgen van traning en/of coaching, kan 2go4career.com steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen.
2. Opdrachtgever zorgt voor professionele faciliteiten, zoals bepaald in de overeenkomst. Onder professionele faciliteiten worden onder andere verstaan een ingerichte (les)ruimte, geluidsapparatuur, audiovisuele middelen, microfoon, scherm, beamer, katheder, licht, een podium en dergelijke in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze faciliteiten tijdig zijn opgesteld, zich in goede staat bevinden en voldoen aan eventuele veiligheidseisen.
3. Opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering door Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos plaatsvinden.
4. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is Opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
5. In het geval Opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
6. 2go4career.com heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan 2go4career.com betaalde bedrag.
7. 2go4career.com is te allen tijde gerechtigd een coach of trainer, door haar met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere coach of trainer. 

Artikel 9. Duur en vergoeding Site
1. Een Overeenkomst tussen 2go4career.com en Opdrachtgever treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentieruimte op de Site feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
2. Prijzen en eventuele kostenramingen zijn in euro's en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Alle aanbiedingen door 2go4career.com aan Gebruiker zijn vrijblijvend.
3. Opdrachtgever abonneert zich op 2go4career.com voor de in de overeenkomst vermelde termijn. 
4. Indien geen termijn vermeld is, geldt de Overeenkomst voor een eerste periode van een (1) jaar, die ingaat op het ogenblik dat 2go4career.com na de inschrijving van Opdrachtgever zijn account activeert. 
5. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd, tenzij voorafgaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden
6. 2go4career.com is bevoegd tijdens de duur van de Overeenkomst de tarieven te wijzigen. In dat geval is artikel 1 lid 8 van overeenkomstige toepassing.
7. Indien er goede redenen zijn te twijfelen aan het feit dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van 2go4career.com zekerheid te stellen in de door 2go4career.com gewenste vorm. Indien Opdrachtgever hieraan niet binnen 14 dagen voldoet, is 2go4career.com gerechtigd zonder schadeplichtig te worden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan het verzoek heeft voldaan.
8. Ingeval van schending of dreigende schending van de bepalingen van de Overeenkomst of van deze Voorwaarden door Gebruiker, kan 2go4career.com onmiddellijk de toegang tot de account volledig of gedeeltelijk opschorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder Opdrachtgever het recht te geven op vergoeding. Opdrachtgever zal in kennis gesteld worden van deze schorsing.
9. Opdrachtgever en 2go4career.com zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of 2go4career.com:
• in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• de bedrijfsvoering staakt.
10. 2go4career.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst 2go4career.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

Artikel 10. Vergoeding en duur training en coaching
1. 2go4career.com brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk veertien dagen na facturering op de door 2go4career.com aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door 2go4career.com, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen direct door Opdrachtgever te worden voldaan aan de verkozen accommodatie tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. 2go4career.com heeft het recht deelname van Opdrachtgever dan wel van de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
4. Opdrachtgever en 2go4career.com zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of 2go4career.com:
• in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
• de bedrijfsvoering staakt.
5. 2go4career.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst 2go4career.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

Artikel 11. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 2go4career.com aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door 2go4career.com aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
2. Indien Opdrachtgever via maandelijkse automatische incasso het voor de Diensten verschuldigde (deel)bedrag betaalt, dient Opdrachtgever voor voldoende bank/giro saldo rond de afgesproken incassodatum zorg te dragen. Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van 2go4career.com, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. 2go4career.com heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
5. 2go4career.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 2go4career.com kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 2go4career.com verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. 
8. Indien 2go4career.com echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Communicatie en spam
1. De Site wordt toegankelijk gemaakt via het internet. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Site niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is 2go4career.com nimmer aansprakelijk.
2. 2go4career.com is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van (onderdelen van) de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens 2go4career.com door ontstaat.
3. 2go4career.com correspondeert met een Gebruiker door middel van e-mail naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
4. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van Werkzoekenden en Opdrachtgevers, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete, openstaande en passende vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoudt dat het verboden is: 
• het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature; 
• het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature; 
• iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; 
• e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of Werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook. 
5. Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht van 2go4career.com om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. 2go4career.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.
3. Gebruiker aanvaardt dat 2go4career.com niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van 2go4career.com overeenkomstig deze Voorwaarden en zal aan 2go4career.com alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.
4. De resultaten van toepassing en gebruik van de door 2go4career.com verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten 2go4career.com haar invloed vallen. Hoewel de opdracht door 2go4career.com naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan 2go4career.com daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
5. De Gebruiker aanvaardt dat 2go4career.com niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot 2go4career.com, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van 2go4career.com in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 2go4career.com.
6. 2go4career.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
7. Gebruiker vrijwaart 2go4career.com volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Site of met door hem geplaatste CV's, vacatures en/of bedrijfsinformatie op de Site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende CV, vacature en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
8. 2go4career.com is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Site wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.
9. Hoewel 2go4career.com alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online-platform van 2go4career.com en de infrastructuur van de Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt 2go4career.com geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico's die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.
10. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en 2go4career.com, dan wel tussen 2go4career.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en 2go4career.com, is 2go4career.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 2go4career.com
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker jegens 2go4career.com en de door 2go4career.com bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar .
12. Voorgaande bepaling is niet van toepassing indien dit in de betreffende situatie in strijd is met dwingend (consumenten)recht.

Artikel 14. Privacy, informatie en intellectuele eigendom
1. 2go4career.com gebruikt de van Opdrachtgevers/Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van 2go4career.com. Door registratie op de Site geeft Gebruiker aan 2go4career.com toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.
2. Gebruiker geeft toestemming aan 2go4career.com om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Site.
3. 2go4career.com behoudt zich het recht voor informatie van de Site te verwijderen die naar haar uitsluitend oordeel aansprakelijkheid van 2go4career.com met zich zou kunnen brengen.
4. Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of ter zake van een aangeboden/gevraagde dienst verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant: 
• juist, volledig en accuraat is; 
• niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling; 
• geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft; 
• geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft; 
• geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma's of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven; 
• geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat; 
5. Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met 2go4career.com die de normale werking van 2go4career.com kan verstoren, noch gegevens naar 2go4career.com verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van 2go4career.com onevenredig zwaar kunnen belasten. 
6. De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Site niet zal gebruiken om 
• gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma's te downloaden, te verzenden of te verspreiden of 
• berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Site of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.
7. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud van de Site berusten bij 2go4career.com 
8. 2go4career.com behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
9. 2go4career.com behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site en de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen. 
10. Het voorgaande lid laat onverlet het recht van 2go4career.com om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Reeds openstaande factuurbedragen van Opdrachtgever zijn direct opeisbaar.
11. Het auteursrecht op de door 2go4career.com uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij 2go4career.com, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2go4career.com zullen door Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
12. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van 2go4career.com, berust uitsluitend bij 2go4career.com.

Artikel 15. Overmacht
1. Indien 2go4career.com. niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien 2go4career.com. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is 2go4career.com bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van haar diensverlening afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
3. Van overmacht van 2go4career.com. in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van 2go4career.com onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van 2go4career.com kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening middels de Site, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en uitval van elektriciteitsvoorzieningen van 2go4career.com.

Artikel 16. Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht bij plaatsing van de vacatures en/of bedrijfsinformatie te onderzoeken of deze gegevens beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is heeft Opdrachtgever de verplichting om eventuele klachten gemotiveerd per e-mail binnen 8 dagen na de plaatsing van de betreffende vacature en/of bedrijfsinformatie te zenden aan op het op de Site vermelde contactadres van 2go4career.com. 
2. Beantwoordt de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie niet aan de Overeenkomst, dan is 2go4career.com naar eigen keuze slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie.
3. Klachten over training/coaching dienen binnen 8 dagen na het ontstaan hiervan aan 2go4career.com schriftelijk worden gemeld.
4. Beantwoord de gevolgde training/coaching niet aan de overeenkomst, dan is 2go4career.com naar eigen keuze slechts gehouden tot het aanbieden van een nieuwe training/coaching dan wel -gedeeltelijke -creditering van in rekening gebrachte kosten.
5. Een en ander laat onverlet het in artikel 13 bepaalde.

Artikel 17. Nederlands Recht
1. Op elke door 2go4career.com gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan de dienstverlening geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met 2go4career.com. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Snel naar
2Go4Career